.

Общи условия

За медийна подкрепа във връзка със социални и екокампании на "БТВ Медиа Груп” ЕАД


Чл. 1. (1) Настоящите общи условия регламентират отношенията между "БТВ Медиа Груп” ЕАД (накр. Медията) и нейните партньори с цел осъществяване на сътрудничество във връзка със социални и еко-кампании.


(2) Общите условия са задължителни за всички партньори на Медията, които удостоверяват съгласието си с тях с подписването на възлагателно писмо на бланка на Медията, в което е изрично регламентирано прилагането на Общите условия.

Чл. 2. Изисквания към партньорите преди стартиране на кампанията:

1.    Предоставяне на цялостна концепция за кампанията – аргументи за провеждането й, цели, целева група, описание на другите комуникационни канали извън комуникационните канали на Меидята /преса, външна реклама, отразяване в други медии и т.н./, очаквани резултати, срокове за реализиране;


2.    Предоставяне на пълна информация за активностите на кампанията: събития, медийни партньори, лица.


3.    Предоставяне на информация, свързана с предишни активности на организацията/лицата, инициирали кампанията, отчети.


4.    Партньорът следва да предостави необходимата информация, материали и говорители (лица, експерти и т.н.) за формите на подкрепа от Медията паралелно с предоставяне на концепцията за кампанията. За постигане на по-голяма ефективност одобрената кампания може да се реализира освен чрез клип, чрез редакционно отразяване в програмите и онлайн платформите на Медията.


5.    Минималният срок за обсъждане на предварителните предложения на партньорите е 10 работни дни.


Чл. 3. Изисквания към партньорите след стартиране на кампанията: 


•    Предоставяне на отчетност за набраните средства и тяхното изразходване /или план за изразходването им/ не по-късно от един месец след приключването на кампанията. Регулярна отчетност на изразходването на средствата, набрани от кампанията – при поискване от Медията.


Чл. 4. По смисъла на насотящите общи условия не се третират като социални събития инициативи и мероприятия тези, които генерират паричен приход.


Чл. 5. Изискания, на които предоставяните от партньорите телевизионни клипове следва да отговарят:


•    Ясни послания, комуникиращи целите на кампанията;
•    Комуникиране на Медията като партньор на кампанията чрез надпис и във войсовър;
•    Изключване на търговски марки или лица, представляващи такива;
•    Изключване на лица, представляващи държавни институции;
•    Неприемливо е цитирането на организаторите на кампанията, освен ако пояснява и подпомага посланието на клипа и кампанията;
•    Одобрение на съдържателната част на целия клип от страна на Медията;

 

Чл. 6. Технически изисквания, на които предоставяните от партньорите телевизионни клипове следва да отговарят:


•    Дължина на клиповете - не по-голяма от 20 сек, в зависимост от периода на излъчване.
•    Предоставяне на клипа в следните формати: HD качество, формат XDCAM HD 50Mbit.
•    Всичко, което касае визуалното приложение на бранда (логото) на bTV, следва да се изпраща предварително на Медията.

 

Чл. 7. Технически изисквания към банерите:


•    Стандартни банери - За стандартни банери се считат анимирани или статични банери с размери 300x250 пиксела и 728x90 пиксела.
•    Фонът на банера да е солиден обект или цвят.
•    Изходният *.SWF файл да е с големина не повече от 40KB.
•    Всички линкове следва да бъдат имплементирани в елемент button с вграден clickTAG и target=“_blank“ (ако бутонът се съдържа в друг елемент се задава _root.clickTAG). Кодът в ActionScript 1 и ActionScript 2 представлява: on (release)  {  getURL(_root.clickTAG, "_blank");  }
•    Ако банерът има звук -Звукът се стартира само след действие на потребителя. Задължително е наличието на бутон за спиране и пускане на звука, като по подразбиране състоянието на бутона е „спрян” (без звук – Mute). Силата на звука не трябва да надвишава 12db.
•    Готовите банери се предават във формат *.SWF (публикувани за Flash Player 8), като към тях са приложени всички работни *.FLA файлове.

 

Чл. 8. Материалите по чл. 5 и чл. 7 се предоставят на Медията на съответния носител (препоръчително на Betacam или DVC) не по–късно от 3 работни дни преди старта на ефирната/web кампанията. При неспазване на посочените срокове и изисквания, както и при допуснати грешки от технически/съдържателен характер, Медията не носи отговорност за неточности.


(2) При излъчването на телевизионните клипове Медията има право да добавя по своя преценка в началото или в края на предоставените материали идентификация, че инициативата се реализира с медийната подкрепа на bTV или друг бранд на bTV Media Group


Чл. 9. Не се предоставят предварителни медийни планове за съответните кампании. След изтичане на всяка една кампания, партньорите получават сертификат, с който се удостоверяват направените излъчвания, в срок до две седмици след приключване на кампанията и след предварителна заявка. 


Чл. 10. Медията има право да преустанови излъчването на кампанията в случай, че партньорът не изпълнява поетите от него задължения за асоцииране на Медията като партньор на кампанията.

Чл. 11. Всеки партньор, който желае да осъществи сътрудничество с Медията във връзка с настоящите Общи условия, може да направи това като изпрати запитване на следните контакти:

e-mail: social@btv.bg
адрес: гр. София, п.к. 1463, пл. България, 1, НДК, Административна сграда, ет. 11
Тел. (+359) 2 9176 800
Тел. (+359) 2 9156 513
Факс: (+359) 2 9176 886

Възлагателно писмо в .doc формат изтеглете оттук >>>

Последни