.

Време за отговори: Илия Кузманов

Гневът на полицаите изплаши политиците