Общи правила за социални и еко кампании на "БТВ Медиа Груп” ЕАД

Реклама

Чл. 1. (1) Настоящите Общи правила регламентират отношенията между "БТВ Медиа Груп” ЕАД (по-долу „Медия“) и нейните партньори във връзка с договорено помежду им сътрудничество по повод организирани от партньорите социални, общественополезни, благотворителни или еко призиви, кампании и/или каузи (по-долу общо „кампании“).

(2) Правилата са задължителни за Медията и нейните партньори, които удостоверяват съгласието си и приемат настоящите правила с възлагане за излъчване на съобщение в телевизионна програма(и) на Медията и/или за публикуване на съобщение (материал) на интернет страница(и) на Медията по повод кампания.

(3) За избягване на съмнение, до постигане на взаимно споразумение между страните, нищо в настоящите правила не задължава Медията или трета страна да встъпи в дадено партньорство, включително, но не само, изпращането и обсъждането на детайли по получено предложение.

 

Чл. 2. (1) Не се третират като „кампании“, по смисъла на настоящите Общи правила, социални събития, инициативи, мероприятия и др. подобни, които генерират паричен приход за организатора, както и индивидуални инициативи и/или кампании за събиране на средства за физически лица.

(2) Всеки организатор на кампания следва да има нарочен колективен орган/обществен съвет, който да съблюдава и гарантира разходването и отчетността на средствата от кампанията. 

 

Чл. 3. (1) В рамките на дадено партньорство, Медията може да предоставя време в собствените си телевизионни програми и/или публикуване в собствените си интернет страници на съобщения (материали) за популяризиране на кампании на свои партньори.

(2) Популяризирането на кампания в телевизионните програми на Медията се осъществява посредством излъчване на телевизионно търговско съобщение (клип). В допълнение, при възможност и по преценка на Медията, кампанията може да се анонсира и в предавания на Медията, като в този случай продължителността, съдържанието, формата и др. на съобщението са по преценка на Медията и в зависимост от възможностите на програмната схема.

 

Чл. 4. (1) При желание за партньорство, на Медията следва да се предостави предложение, което да съдържа:

 1. Подробна информация и цялостна концепция за кампанията, включително, но не само: основания, организатори (инициатори), цели, целева група, описание на други комуникационни канали извън платформите на Медията /в т.ч. други медии, уебсайтове, външна реклама, спонсори и т.н./, очаквани резултати, срокове за реализиране и др.;
 2. План за всички активности на кампанията, включително, но не само: събития, медийни партньори, лица и др. – потвърдени, планирани, поканени или в процес на договаряне;
 3. Предоставяне на информация, свързана с предишни активности на организатора/лицата, инициирали кампанията;
 4. Концепция, лица и сценарий на клипа и други съобщения, материали и форми, които ще бъдат излъчвани/публикувани в подкрепа на кампанията.

(2) Минималният срок за обсъждане на предварителните предложения е 10 (десет) работни дни от датата на получаването им. При необходимост от уточнения, се предоставя допълнителна информация.

 

Чл. 5. (1) При постигане на съгласие за сътрудничество по повод кампания, преди стартирането му на Медията се предоставя писмен документ (възлагателно писмо, по образец на Медията), подписан от организатора на кампанията, чрез който се възлага осъществяването на дейности по партньорство за кампанията в една или повече програми или онлайн платформи на Медията, съгласно договореното между страните.

(2) Партньорът следва своевременно да предоставя необходимата информация, материали,  говорители (лица, експерти и т.н.) и др. за формите на подкрепа от Медията. Партньорът следва да запознае лицата, участници в кампанията, относно участието им в интервюта и други форми на отразяване на кампанията от Медията и за излъчването/публикуването на заснетите с тях материали в програмите и сайтовете на Медията.

(3) Партньорът следва да предостави на Медията план и отчет за набраните средства и тяхното изразходване не по-късно от един месец след приключването на кампанията. Регулярна отчетност на изразходването на средствата, набрани от кампанията, се предоставят при поискване от Медията.

 

Чл. 6. (1) Изисквания към съдържанието на телевизионните клипове и материали за публикуване в интернет, предоставяни от партньорите:

 • Ясни послания, комуникиращи целите на кампанията;
 • Комуникиране на Медията като партньор на кампанията чрез надпис и във войсовър;
 • Изключване на търговски марки или лица, представляващи такива;
 • Изключване на лица, представляващи държавни институции;
 • Неприемливо е цитирането на организаторите на кампанията, освен ако пояснява и подпомага посланието на клипа/материала и кампанията.

(2) Съдържателната част на целия клип подлежи на одобрение от страна на Медията, като същата има право да изисква корекции с оглед съблюдаване на законови и/или посочени в настоящите правила изисквания или вътрешни правила и политики на Медиата.

(3) Всичко, което касае визуалното приложение на бранда (логото) на bTV, следва да се изпраща предварително за съгласуване и одобрение от Медията.

 

Чл. 7. (1) Възложителят предоставя клиповете и материалите на Mедията в готов вид, подходящ за телевизионно излъчване, респ. за интернет публикуване, изработени в съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за марките и географските означения (ЗМГО), Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и останалото приложимо законодателство.

(2) Взаимоотношенията между страните във връзка с излъчването на телевизионни клипове за кампанията се регламентират и от “Общи условия за излъчване на телевизионни търговски съобщения от БТВ Медиа Груп ЕАД”, които партньорът се задължава да спазва. Действащите Общи условия се публикуват на уеб-сайта на Медията.

 

Чл. 8. Предоставяните от партньорите телевизионни клипове следва да са с дължина не по-голяма от 20 сек. и да се предоставят в HD качество, отговарящо на техническите изисквания на Медията за телевизионно излъчване, както следва:

 

 

Спецификации на файловете

 

HD

File Format

XDCAM HD 4:2:2 (MPEG HD422)

Video coding

MPEG-2 422P@HL

Video Bit Depth

8

Video Bit Rate

50 CBR

Chroma Sampling

04:02:02

Frame Size

1920x1080

Starting time code of the file

00:00:00:00

Frame Rate

50i

Aspect

16x9 - 4x3 Safe Area

PAL or NTSC

PAL

Video standard

ITU BT.709-5 (50 Hz)

Audio Levels

Max Peak: -9 dBFS;

infinite loudness -23LUFS+/-1db (EBU R 128); loudness range 5db +/-1

Audio Coding

PCM 8 ch/24 bit/48 kHz,

File Containers

MXF

File Naming Structure

Partner-Copy Name*-duration

* където Copy Name съвпада с подаденото или това, което предстои да бъде подадено в бланката за заявки.

 

Чл. 9. (1)Технически изисквания към банерите:

 • Стандартни банери - За стандартни банери се считат анимирани или статични банери с размери 300x250 пиксела и  980х200 пиксела.
 • Трябва да е съобразен със стандартите на Interactive Advertising Bureau (IAB) и техническите изисквания на bTV Media Group.
 • Максималната тежест при първоначално зареждане не трябва да надхвърля 200 KB. И не повече от 300 КВ при пълно зареждане.
 • Крайните/изходни (export) материали, необходими за излъчване/сервиране на формата, могат да са както статични (изображение/видео), така и динамични (HTML5). В отделни случаи, за по-доброто излъчване/сервиране, е необходимо предоставянето на оригиналните (source) файлове - например PSD, AI и други. За статично изображение предоставените формати трябва да бъдат jpg, png или gif.
 • Фонът на банера да е солиден обект или цвят.
 • Разгръщане не е позволено
 • Ако банерът има звук - звукът се стартира само след действие на потребителя. Задължително е наличието на бутон за спиране и пускане на звука, като по подразбиране състоянието на бутона е „спрян” (без звук – Mute). Силата на звука не трябва да надвишава 12db.

 (2) Взаимоотношенията между страните във връзка с публикуването на материали в интернет за кампанията се регламентират и от „Oбщи условия за публикуване на реклама в интернет сайтовете на БТВ Медиа Груп ЕАД”, които партньорът се задължава да спазва. Действащите Общи условия се публикуват на уеб-сайта на Медията: https://www.btv.bg/reklama/internet.

 

Чл. 10. (1) Телевизионните клипове и банерите за публикуване в интернет се предоставят на Медията не по–късно от 3 (три) работни дни преди старта на ефирната/web кампания. При неспазване на посочения срок или други изисквания, както и при допуснати грешки от технически/съдържателен характер, Медията не носи отговорност за неточности.

(2) При излъчването на телевизионните клипове Медията има право да добавя по своя преценка в началото и/или в края на предоставените материали идентификация, че инициативата се реализира с медийната подкрепа на bTV или друг бранд на bTV Media Group.

 

Чл. 11. Излъчването на телевизионните клипове и публикациите на банери за кампанията се планира и позиционира от Медията, според възможностите на съответната програмна схема и интернет сайт, като не се предоставят предварителни медийни планове. Партньорите получават сертификат, с който се удостоверяват направените излъчвания, в срок до две седмици след приключване на излъчванията и след предварителна заявка.

 

Чл. 12. (1) Медията има право да не излъчи/публикува даден материал, респ. да прекрати или спре излъчването/публикуването, когато:

 1. излъчването / публикуването нарушава действащото законодателство;
 2. при претенция от трето лице или сигнал от компетентен орган за нарушение;
 3. при нарушение на условия или поети задължения или гаранции от партньора;

(2) Медията има право да преустанови излъчването и публикациите за кампанията, в случай че партньорът не изпълнява поетите от него задължения за асоцииране на Медията като партньор на кампанията.

 

Чл. 13. Лице, което желае да си сътрудничи с Медията във връзка с дадена кампания, може да изпрати запитване чрез някой от следните контакти:

e-mail: [email protected]

адрес: гр. София 1463, пл. „България“ 1, Административна сграда на НДК, ет. 11