Стопанският факултет на СУ отчита успешно изпълнение на проекта SCHOLARNET

Партньори при изграждане на изследователския капацитет на факултета са Университетът „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг и Университетът Париж-Сакле

Реклама

В края на месец януари 2023 г. доц. д-р Атанас Георгиев – Декан на Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, представи пред академичната общност резултатите от изпълнението на проекта за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET (www.scholarnet.eu), част от националната програма „Европейски научни мрежи“.

„Отчитаме повече публикации в индексирани научни списания, разширени партньорски мрежи с водещи международни изследователски институти, изградени устойчиви връзки с бизнеса и публичния сектор. Нашите най-млади изследователи – докторанти и постдокторанти имаха възможност да участват в програми за обмен, да получат консултации от ментори, да се включат в различни научни формати – уъркшопи, конференции и семинари, което е от съществено значение за тяхното успешно кариерно развитие“ – сподели доц. Георгиев, който е и ръководител на проекта SCHOLARNET.

Проектът SCHOLARNET е спомогнал да бъдат реализирани над 30 научни публикации в областта на икономиката и управлението в индексирани списания. Ежемесечни комбинирани дискусии с чуждестранни партньори, тридесет краткосрочни научни визити, шест работни научни семинара, три летни докторантски школи, седем участия в партньорски мрежи, ново научно списание „Journal of Economic Boundaries and Transformation“ и три целеви секции в рамките на международните годишни конференции на Стопанския факултет са част от отчетените резултати по проекта.

В резултат изпълнението на проекта SCHOLARNET беше подготвена Стратегия за развитие на научния потенциал и научните изследвания в Стопанския факултет. Стратегическият документ обхваща интегрирането на научните изследвания и практиката в учебния процес, надграждане на научния капацитет, специализацията в обучението и научно-изследователската дейност (НИД), експертната и проектната дейности, устойчивото разширяване на мрежи на заинтересованите страни, развитието на академичния състав и др.

Стопанският факултет развива и прилага експертиза за идентифициране и решаване на актуални обществени проблеми. Усилията допринасят Стопанският факултет да бъде предпочитан стратегически партньор при формирането на дневния ред на бизнеса, публичните институции, местното самоуправление. Екипът на Стопанския факултет се стреми към утвърждаването на Факултета като авторитетен, международно признат научен и образователен център. Сред партньорите на факултета са водещи национални и мултинационални компании; средни, малки и стартиращи компании; неправителствени организации, научно-изследователски центрове.

Една от водещите цели на проекта SCHOLARNET е Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да се превърне в национален референтен изследователски център в областта на икономическите и управленски изследвания. Партньори в проекта са СУ „Свети Климент Охридски“, Университетът „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг и Университетът Париж-Сакле.

.