Правила на играта “Познай родителите“. Общи условия

Реклама

  1. Организатор

Организатор на Играта - конкурс е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

  1. Продължителност (период) на Играта

Играта - конкурс стартира в 19:00 часа на 18.05.2021 г. и продължава до 22:30 часа  на  19.05.2021 г. („срок на Играта“).

  1. Механизъм и условия за участие в Играта

Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страницата на телевизионното предаване „Шоуто на Николаос Цитиридис“ („Предаването“): „Познай родителите“ .

В Играта могат да участват всички физически лица, които имат личен профил във Фейсбук и участват в Играта чрез него.На 18.05.2021г.  в 19:00 часа във Фейсбук страницата на  предаването „Шоуто на Николаос Цитиридис“ ще бъдат публикувани две снимки на едно дете в един пост  от записа на рубриката „Николаос +“ с въпрос кой е родител на публикуваните снимки на децата. На 19.05 ще бъдат публикувани жокери за родители като коментари в съответните постове.

Всеки желаещ да участва в Играта, следва да напише в коментар под снимките кой е техния известен родител. Чрез публикуване на коментара с отговор на въпроса, лицето автоматично става участник в Играта. Участникът, който е познал кой е родителя на детето  ще получи подарък. Всеки Участник познал печели подарък независимо от броя на коментарите с правилен отговор. Условие, за да бъде спечелена награда, е да бъде публикуван правилният отговор, който ще бъде обявен след приключване на играта на 19.05.2021 г. на Фейсбук страницата на Предаването „Шоуто на Николаос Цитиридис“.

  1. Награди

Всеки участник в Играта може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е публикувал коментар.

Наградите в Играта са осигурени от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД и се предоставят и изпращат от от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД.

  1. Обявяване на печелившия и получаване на наградата

Печелившите участници ще бъдат обявени на 20.05.2021г. на Фейсбук страницата на телевизионното предаване „Шоуто на Николаос Цитиридис“.

Във Фейсбук страницата на предаването „Шоуто на Николаос Цитиридис“ще бъдат обявени печелившите, чрез изписване на Фейсбук профила, с който същите са участвали в Играта.

За да получат наградите си, печелившите участници следва да изпратят на Организатора своите две имена, адрес и телефонен номер за връзка, чрез лично съобщение от Фейсбук профила, с който са участвали и спечелили в Играта, до Фейсбук страницата на предаването „Шоуто на Николаос Цитиридис“: до 18:00 ч. на 25.05.2021 г.. В случай че печеливш участник е лице под 18-годишна възраст, същото следва да укаже това на Организатора.

Впоследствие, представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите участници, за уточняване начина на получаване на наградата.

В случай че до 18:00 ч. на  25.05.2021 г. даден печеливш участник не изпрати съобщение до Организатора се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата.

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен Фейсбук профил, предоставяне на неточни данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, касаещи конкретен печеливш или причини, извън Организатора.

Наградите не могат да се заменят за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта.

  1. Други условия

Участник, който в подаден отговор - коментар или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на предаването „Шоуто на Николаос Цитиридис“: материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелената награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта, съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и предоставяни на трети лица във връзка и за целите на  получаване и предоставянето на наградата от печелившия участник, за срока на предоставяне и получаване на наградата.

С участието си в Играта чрез публикуване на коментар се счита, че участниците са запознати, приемат и се  задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 14-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Настоящите правила се публикуват на сайта на БТВ, като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява последователите на Фейсбук страницата на предаването „Шоуто на Николаос Цитиридис“ за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

 

Последни

Реклама