Правила на играта "Аз обичам Съни бийч"

Реклама

Правила на играта "Аз обичам Съни бийч" (по-долу Играта”)

I. Организатор

Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност на Играта

Играта стартира в 22:00 часа на 26.02.2021 г. и продължава до 22:00 часа на 04.03.2021 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

Играта се провежда на територията на Р. България, на Фейсбук страницата на сериала „Съни бийч” (https://www.facebook.com/sunnybeachbtv).

В Играта могат да участват всички физически лица.

На 26.02.2021 г. на Фейсбук страницата на сериала „Съни бийч” (https://www.facebook.com/sunnybeachbtv) ще бъде публикуван пост, задаващ тема за създаване на креативна снимка. Темата е „Как си представяш лятото през зимата”. Играта стартира със задаването на темата в 22:00 часа на 26.02.2021 г. Участникът, който иска да се включи в играта, трябва да има регистрация във Фейсбук или да направи такава преди да публикува коментара. Участникът трябва да публикува под поста със зададената тема своята снимка по зададената тема. Победителят ще бъде изтеглен чрез томбола на случаен принцип измежду всички публикувани снимки.

IV. Награди

Един работен ден на снимачната площадка на втори сезон на сериала „Съни бийч”. Датата на посещението на снимачната площадка ще бъде допълнително уточнена и съобразена със снимачния процес. Победителят има възможност да избере да посети една от двете снимачни площади в град София или в комплекс „Слънчев бряг“.

Във връзка с епидемиологична обстановка в страната във връзка с COVID-19, спечелилият участник дава своето съгласие да му бъде направен тест за COVID-19 на снимачната площадка преди среща с екипите реализиращи сериала. Направата на тест за COVID-19 с отрицателен резултат е условие за реализиране на спечелената награда. При наличието на положителен тест, победителят запазва правото си да посети снимачната площадка в друг допълнително уточнен с Организатора ден в съответствие със снимачния процес на Сериала. В случай на невъзможност за реализиране на посещението от страна на победителя в срок от 3 месеца, считано от първоначално уговорената дата за посещението, победителят не може да се възползва от наградата след изтичането на този срок и не може да бъде заменена за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

Лица под 18 годишна възраст се придружават задължително от своите родители/настойници/попечители.

Организаторът не осигурява транспорт и не поема разноските за престой и за реализиране на посещението на снимачната площадка на Сериала независимо от избраната локация – град София или комплекс „Слънчев бряг”.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

Всеки участник в Играта може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е публикувал коментар със своята снимка.

Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници в Играта.

В играта има един печеливш участник, който получава описаната в т. IV награда. Печелившият участник (общо 1 на брой) ще бъде обявен на 05.03.2021г. с пост на Фейсбук страницата на сериала „Съни бийч” (https://www.facebook.com/sunnybeachbtv) чрез публикуване на потребителския профил на участника, с който същият е участвал в Играта.

С оглед получаване на наградите, печелившия участник трябва да изпрати на Организатора своите две имена и телефона за връзка, в срок до 18:00 часа на 09.03.2021 г., на лично съобщение във Фейсбук страницата на „Съни бийч” (https://www.facebook.com/sunnybeachbtv). В случай че даден участник не изпрати съобщение в указания срок се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

Впоследствие, представител на Организатора ще се свърже с печелившия участник, за да бъде уточнен начина на предоставяне на наградата.

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен телефон, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта.

Наградата може да се използва от печелившия участник, като не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

VI. Други условия

Участник, който в коментар или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на сериала „Съни бийч” (https://www.facebook.com/sunnybeachbtv) материал, снимка или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/снимката/текстът му да бъде изтрит.

С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на награда от печелившите участници за срок от два месеца.

С участието си в Играта чрез публикуване на снимката:

1. се приема че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

2. участникът дава право на Организатора да използва снимката по всички допустими от Закона за авторското право и сродните му права начини, за територията на цял свят и за максимално допустимия от закона срок.

3. участникът декларира че снимката е авторска, направени лично от него и има право да ги предоставя за участие в настоящата игра. В случай на претенции на трети лица, относно авторството върху снимката, обекта на заснемане, Участникът поема отговорността за претенции, като освобождава Организатора от всякаква отговорност.

4. участникът декларира, че e получил съгласието на заснетите лица, които е заснел респективно от техните настойници (за лица под 18 години) да бъдат заснети и тяхната снимка да бъдат публикувана и използвана от Организатора във връзка с Играта;

С участието си в Играта чрез публикуване на снимката се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 14-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът не носи отговорност за информация, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участие в Играта на Участници, които нямат право да участват.

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди

Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на сериала „Съни бийч” (https://www.facebook.com/sunnybeachbtv) , като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява участниците на Фейсбук страницата на Сериала за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.