Документация

Общите условия регламентират излъчването на всички форми на телевизионни търговски съобщения: рекламни клипове (спотове), спонсорски заставки и други форми в програмите на bMG. Те са задължителни за bMG и за всички клиенти на телевизията – рекламодатели и рекламни агенции. Клиентите удостоверяват съгласието си с Общите условия с подписа си под индивидуален писмен договор или с възлагането за излъчване на телевизионно търговско съобщение.

Общи условия за излъчване на телевизионни търговски съобщения от БТВ Медиа Груп ЕАД за 2020г.

Общи условия за излъчване на телевизионни търговски съобщения от БТВ Медиа Груп ЕАД, в сила от 01.01.2021 г.

Действащото законодателство съдържа разпоредби, регулиращи рекламата, в различни закони и наредби.

Възлагателно писмо се подписва от всеки един рекламодател на bMG, с което се удостоверява, че рекламодателят възлага излъчването на рекламни кампании в програмата на телевизията. Ако рекламодателят използва услугите на рекламна агенция, тя се индивидуализира в този документ и също го подписва.

Възлагателно писмо (BG/EN)

Рекламните материали се предоставят на медията от рекламодателя или агенцията с качество, което е подходящо за телевизионно излъчване, най-късно два пълни работни дни преди датата на излъчване. Повече информация може да намерите в чл. 19 от Общите условия и Техническите изисквания.

Технически изисквания

След изтичане на всяка една кампания, до края на месеца, следващ месеца, в който е било последното излъчване от кампанията, клиентите получават сертификат, удостоверяващ направените излъчвания.

Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Р България

Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри